Langmyra skolemusikkorps

Langmyra skolemusikkorps har hatt stor betydning og vært en viktig del av Langmyra skole, nærmiljøet og Moldes kulturliv siden 1965. Korpset har også gjort Langmyra Skole kjent i mange land. Samtidig har korpset gitt en verdifull fritidsaktivitet til elevene i skolekretsen. Det er mange som i løpet av de 50 årene har hatt kjekke opplevelser, fått utvikle seg både musikalsk og sosialt og mange har utviklet og foredlet et talent. Langmyra skolemusikkorps har plass for alle!

Verdier

I Langmyra skolemusikkorps skal det være plass for alle, og alle stemmer er like viktige. Langmyra skolemusikkorps forener aldersgruppen 8-19 år og skal gi samhørighet, mestringsopplevelser, utfordringer og mange rike opplevelser.

Medlemmer

Vi tilbyr opplæring i ulike instrument i samarbeid med Molde Kulturskole og tilbyr et godt læringsmiljø til barn og unge i alderen 8-19 år. Vi har det siste året hatt en betydelig økning i medlemsmassen og hovedkorpset teller nå 36 flotte musikanter!

Vi har god rekruttering med henholdsvis 13 juniorer og 9 førsteårsaspiranter. I tillegg er det 25 barn som går i rytmekorps i SFO-tida – dette er også en del av Langmyra skolemusikkorps tilbud.

Rekruttering er viktig for oss, men minst like viktig er at vi klarer å holde på ungdommene helt til de er ferdige i videregående skole. Det klarer vi i stor grad.

 

VEDTEKTER

Vedtatt av årsmøtet 2008.
Tidligere vedtatt av årsmøtet 27.9.1982 med endringer av

 • 17.09.1984
 • 12.09.1985
 • samt endringer tom 1992

§ 1 Organisasjon
Langmyra Skolemusikkorps er stiftet 14. oktober 1965, og står tilknyttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Møre og Romsdal Krets.

§ 2 Formål
Langmyra Skolemusikkorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

§ 3 Oppgaver
Korpset skal:

 • Sørge for opplæring av korpsmedlemmer i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill.
 • Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers.

§ 4 Medlemskap

 1. Korpset følger Norges Musikkorps Forbunds til en hver tid gjeldende aldersbestemmelser.
 2. Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmelding kan godtas.
 3. Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktivitet er, kan tillates av styret. En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet er fylt 15 år og at forpliktelsene ovenfor Langmyra Skolemusikkorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.

§ 5 Plikter

 1. Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigenten eller korpslederen varsles, om mulig i god tid på forhånd.
 2. Medlemmer plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.
 3. Alle skal gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli mest mulig glede.
 4. Kontingenten skal betales i rett tid.

§ 6 Kontingent

 1. Kontingentens størrelse fast settes av årsmøtet.
 2. Kontingenten forfaller til betaling hvert år innen 1. november. Ved oppdelt kontingent er forfall for andre betaling 1. februar.
 3. Det gis søskenmoderasjon fastsatt av årsmøtet.
 4. Det gir moderasjon for eget instrument fastsatt av årsmøtet

§ 7 Arbeidet i korpset

 1. Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for de vanlige feriene.
 2. 1. og 2. års aspiranter får opplæring på Kulturskolen. 2. års aspiranter er medlemmer av Molde aspirantkorps. Korpsmedlemmer skal ha spilletimer på Kulturskolen de to første årene i korpset. Det anbefales å være med lenger.
 3. Korpset skal ha tillitsvalgte, der begge kjønn er representert. Disse velges av korpsmedlemmene, og de blir automatisk medlemmer av korpsets styre.

§ 8 Dirigent/instruktører
Korpset leier dirigenttjenester gjennom Kulturskolen, og instruktør er leies inn etter behov.

§ 9 Årsmøtet
Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Ikke utøvende medlemmer og medlemmer som er fylt 15 år innkalles til årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje med minst to ukers varsel. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet som observatører, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare.

Sakslisten skal inneholde:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Budsjett for kommende år
 4. Kontingenter
 5. Saker som legges fram fra styret
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av styre og en revisor, samt underkomiteer.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 10 Styret

 1. Korpset ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, PT-leder, 1-2 styremedlemmer og korpsets tillitsvalgte.
 2. Styremøter avholdes en gang pr. mnd.Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. I ikke fulltallige møter må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må sakene forelegges et fulltallig styre. Dirigent innkalles til styremøtet uten stemmerett.
 3. Til støtte i sitt arbeid skal styret ha disse under komitéene/ansvarlige:
  a. Messe komité.
  b. Loppemarked komité.
  c. Turkomité
  d. Valg komité.
  e. Intrumentansvarlig
  f. Ansvarlig for arkivering av noter

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter, og ha minst 2/3 flertall.

§ 12 Vedtekts endringer
Endringer i disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være vedtatt med 2/3 flertall

Styret og Verv

Dirigent

Lena Haugen Mordal

Styret 2017/2018

 • Randi Gunnerød, Leder – tlf 951 61 528
 • Anja Vinje Talberg – tlf 970 32 009
 • Kristin Lønseth Tornes – tlf 922 64 886
 • Ragnhild Hals Amsrud – tlf 918 61 182
 • Birgitte Outzen Sandberg 
 • Karol Dabrowski 
 • Ingunn R. Innerdal 

Valgkomite 2017/2018

 • -

Revisor

 • Rune Hoddevik

 

TURER

Korpset har vært på tur årlig, flere av de til utlandet. Vennskapsbyene i Sverige og Danmark har ofte vært besøkt. Korpset har deltatt på stevner, både i Møre og Romsdal og på landsstevner og ofte deltatt i konkurranser. 

1968 Bergen (Landsstevne) og Oslo
1969 Kristiansund (stevne)
1970 Østersund i Sverige
1971 Ålesund (kretsstevne) og Gjøvik (landstevne)
1972 Kongsvinger (med turer til Arvika og Karlstad i Sverige)
1973 København i Danmark og Borås i Sverige
1974 Sogndal (skolemusikkfestival)
1975 Vejle i Danmark
1976 Sundsvall i Sverige
1977 Malmø og Småland i Sverige
1978 Kongsvinger (Skolemusikkfestival)
1979 Edinburgh i Skottland
1980 Skogn
1981 Vejle i Danmark
1982 Pori (Bjørneborg) i Finland
1983 Borås, Sverige
1984 Vejle i Danmark (med tur til Schleswig i Tyskland)
1985 Kalmar/ Øland i Sverige
1986 Rendsburg i Tyskland
1987 Musikkstevne i Valldal
1988 Kragerø (korpsfestival). Deltok i marsjkonkurranse.
1989 Horsham i England
1990 Borås i Sverige
1991 Risør
1992 Vejle i Danmark
1993 Mora i Siljan i Sverige
1994 Rørosfestivalen i forbindelse med Røros 350 år. Langmyra og Kviltorp spilte sammen.
1995 Island (korpsets 30 års jubileumstur)
1996 Lillehammer (Korpsstevne).
1997 Trondheim og deltakelse på «Musikk til tusen» (byens 1000 års jubileum).
1998 England
1999 Hamar og deltakelse i NM (2. plass i 3.divisjon). Fikk flott omtale av dommerne
2000 Bergen og deltakelse i NM sammen med Haukås skolekorps (2.plass i 3.divisjon).
2001 Bornholm, Danmark.
2002 Oslo og deltakelse i NM (7.plass i 2.divisjon).
2003 Sandefjord og deltakelse på NM (3.plass i 3.divisjon)
2004 Bournemouth, England.
2005 Dette året ble det ikke korpstur
2006 Gøteborg, Sverige.
2007 Sandefjord og deltakelse i NM. Kvam og Sellanrå Skolemusikkorps spilte sammen med Langmyra i konkurransen (4. plass)
2008 Trondheim / Heimdal
2009 Gjøvik og deltakelse i konkurranse (3. plass)
2010 Scarborough i England. Deltakelse i Scarborough Music Festival (2.plass)
2011 Larvik og deltakelse i NM (1.plass i 3. divisjon!)
2012 Nordfjordeid
2013 «Nordsøfestivalen»i Blokhus (Aalborg kommune) i Danmark
2014 Trondheim og deltakelse i NM (5.plass i 2.divisjon)
2015 Island
2016 Larvik
2017 Valldal
2018 Brighton, England